logo
logo

1. Dato Paduka Haji Yahya bin Haji Idris

since: 9 May 2017

2. Matali bin Hj Md.Yusof

From 2014-2016

CURRICULUM VITAE – MATALI HAJI MD. YUSOF

3. Pengiran Haji Abdul Rahman bin Pengiran Haji Mat Salleh

From 2011-2014

4. Dato Paduka Awang Haji Mahadi bin Haji Ibrahim

From 2008-2011

5. Datin Paduka Hajah Salmah binti Haji Hanafiah

From 2002-2008

6. Dato Paduka Awang Haji Abdul Kani bin Haji Mohd Salleh

From 1996-2002

7. Dato Paduka Awang Haji Zakaria bin Haji Jeneh

From 1989-1996

8. Dato Paduka G.T.Hambly

From 1965-1989